• MY L.POINT

  • Hạng thành viên (tại LOTTE Mart)
  • Số điểm có thể sử dụng
  • Số điểm dự kiến hết hạn tháng sau
Bạn có thể kiểm tra giao dịch theo kỳ hạn định sẵn hoặc chọn khoảng thời gian cụ thể theo định dạng YYYYMMDD.
Lưu ý: Bạn chỉ có thể kiểm tra giao dịch trong vòng 90 ngày trở lại.
Tổng số giao dịch trong khoảng thời gian kiểm tra là 0 giao dịch
Ngày giao dịch Công ty liên kết Cửa hàng Loại hình Số tiền giao dịch Điểm tích lũy Điểm sử dụng